NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Trhové Dušníky [768146] (okres Příbram) ve Středočeském kraji. 

Obec Dlouhá Lhota se nachází v druhém "Pásmu dozoru". V pásmu dozoru se nařizuje:

  • zákaz veškerého pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru, který (dále jen „pohyb“) nebyl ohlášen 24 hodin předem KVS SVS pro Středočeský kraj
  • zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků
  • dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti
  • neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě
  • zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství
  • zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy
  • zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření


Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše: 

a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, 

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu 


Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými desinfekčními přípravky. 


Celé znění mimořádného opatření prosím prostudujte v přiloženém dokumentu.  Seznam příloh:


Vyvěšeno: 29.09.21 Sejmuto: 31.10.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková