VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAH - MALOTRAKTOR

Záměry obce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen „výzva“)

„Pořízení multifunkčního traktoru s příslušenstvím pro obec Dlouhá Lhota“

nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Veřejný zadavatel Obec Dlouhá Lhota, IČ: 00473804, se sídlem: Dlouhá Lhota 56, PSČ 26301, zastoupený Karolínou Marečkovou Laštovkovou, starostkou (dále také jako „zadavatel“), Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Pořízení multifunkčního traktoru s příslušenstvím pro obec Dlouhá Lhota“.

Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na ZZVZ, nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními ZZVZ nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. Zadavatel v tomto výběrovém řízení respektuje a bude respektovat základní zásady postupu zadavatele vyjádřené v § 6 ZZVZ, a bude postupovat v souladu se směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadavatele.

Kompletní změní výzvy najdete v příloze.


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 25.11.21 Sejmuto: 09.12.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková