ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY - vrtaná studna

Oznámení

Městský úřad Příbram zastavuje správní řízení o nařízení odstranění stavby:  

vrtaná studna na pozemku parc. č. 707/53 v katastrálním území Dlouhá Lhota u Dobříše

Odůvodnění

Vodoprávní úřad při výkonu své činnosti zjistil, že stavba je provedena bez příslušného rozhodnutí nebo opatření, a proto dne 14.11.2022 zahájil řízení o nařízení odstranění stavby a oznámil jeho zahájení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dopisem č.j. MeUPB 111789/2022/OŽP/Mich. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě.

Vlastník stavby požádal podle § 129 odst. 3 stavebního zákona o dodatečné povolení stavby a předložil podklady jako k žádosti o stavební povolení. Vodoprávní úřad proto podle § 129 odst. 3 stavebního zákona přerušil řízení o odstranění stavby. V řízení o dodatečném povolení stavby vlastník stavby prokázal, že stavba není v rozporu s ustanoveními § 129 odst. 2 stavebního zákona, vodoprávní úřad proto stavbu dodatečně povolil rozhodnutím č.j. MeUPB 04711/2023/OŽP/Mich ze dne 16.01.2023.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.02.2023. Protože stavba byla dodatečně povolena, vodoprávní úřad podle § 129 odst. 3 stavebního zákona řízení o odstranění stavby zastavil.


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 24.02.23 Sejmuto: 11.03.23 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková