OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU zřízení služebnosti pro Vodafone

Oznámení

O Z N Á M E N Í 

 O

 

ZÁMĚRU zřízení služebnosti pro

Vodafone v zastoupení společnosti  Vantage Towers s.r.o - 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhá Lhota oznamuje záměr na zřízení

Služebnosti, předmětem služebnosti bude zřízení práva společnosti ( Vantage Towers s.r.o., IČ: 09056009, DIČ: CZ09056009, se sídlem: Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 330005 (dále jen „společnost“), jako oprávněné ze služebnosti k tíži části pozemku vymezené geometrickým plánem vyhotoveným na náklady společnosti, jak je zobrazeno v nákresu, který tvoří přílohu této dohody (dále jen "služebná nemovitost"), spočívajícího v umístění, provozování, právu oprav a údržby základnové stanice společnosti, a s tím souvisejícího práva umožnit užívání základnové stanice nebo její části včetně užívání služebné nemovitosti nebo její části třetí osobě za účelem umístění a provozování zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen "služebnost"). Služebnost zahrne i právo přístupu k základnové stanici přes pozemek parc. č. 579, k.ú. Dlouhá Lhota u Dobříše.

 

Obsah obrázku snímek obrazovky, řada/pruh, Paralelní, mapa

Popis byl vytvořen automaticky

                                     

                                                                 Karolína Marečková Laštovková

Starostka


Vyvěšeno: 25.05.23 Sejmuto: 14.06.23 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková