Zápis z kontrolního dne stavby - 5.8.2019

kanalizace kontrolní den

Oficiální kontrolní dny stavby kanalizace se konají každých 14 dnů za účasti zástupců OÚ, zhotovitele a technického dozoru. Pro Vaší lepší informovanot předkládám to nejpodstatnější z kontrolního dne stavby, který se konal 5.8.2019.

1. Využití vyhovující zeminy 

Na KD bylo konstatováno,  že poslední změnový list stanovuje maximální cenu víceprací. V případě, že bude nalezena odpovídající zemina, která půjde použít ke zpětnému zásypu, bude odečtena z víceprací.

2. Napojení dvou nemovitostí v úseku Ša7 a Ša8

Při přesném dodržení spádu dle projektu kanalizace nebude možné gravitačně připojit 2 nemovitosti. Po konzultaci s projektantem se podařilo najít řešení mírnou úpravou sklonu potrubí.

3. Úklid staveniště

OÚ žádá o úklid staveniště, včetně úklidu v ulicích, kde je již kanalizace dokončena. Zároveň je zapotřebí dosypat propadlé úseky výkopů.

4. Netěsnost

Kontrola na staveništi zjistila průnik podzemní vody do Ša6, nutno přetěsnit.

5,6,7 Zábradlí na ČOV

Zhotovitel navrhl úpravu zábradlí uvedeného v projektu z trubkového profilu na zábradlí z profilu L. Požadovaná změna nebyla schválena.


Seznam příloh:

  • zapis2019-08-05.png 561997 Kb