Pozvánka na zasedání zastupitelstva 29.12.2018

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 29.12.2018 v 17:30 hodin

Program zasedání:

1) Zahájení
2) Ur
čení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu. Zahájení
4) Rozpo
čtové opatření č.8
5) Uzav
ření smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou Ing.MilanemŠimákem o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. Dlouhá Lhota, kNN pro p.č. 45/1 IV-12- 602368/VB/1

6)  Návrh rozpočtu na rok 2019

7)  Záměr obce uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu s provedením stavby vodovodní přípojky pro parc. č. st. 97 k.ú. DL

8) Diskuze


Vyvěšeno: 21.12.18 Sejmuto: 03.01.19 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková