Městský úřad Příbram, Samostatné oddělení silničního hospodářství

Oznámení
  1. Druh úpravy: přechodná
  2. Způsob úpravy: Umístění přechodného dopravního značení (DZ) a zařízení podle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), odsouhlaseného Policií ČR – Krajské ředitelství Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Příbram, pod č.j. KRPS-8804-2/ČJ-2020-011106, které je nedílnou součástí tohoto stanovení.
  3. Na komunikacích: místní komunikace, silnice III/00412 a III/10227
  4. Místo: v obci Dlouhá Lhota, 263 01 Dobříš
  5. Důvod úpravy: oprava povrchu vozovek po předchozí stavbě kanalizace
  6. Termín stanovení přechodné úpravy provozu: 02. 03. 2020 – 30. 06. 2020
  7. Jiné další podmínky: Stávající DZ, které by bylo v rozporu s přechodným DZ, bude zřetelně zneplatněno. Veškeré DZ bude v souladu s platnými normami, vyhláškou 294/2015 Sb. a bude osazeno v souladu s platnými TP 66 subjektem oprávněným k instalaci dopravního značení. Osobou odpovědnou za přechodné DZ bude prováděna pravidelná kontrola stavu tohoto značení a v případě zjištěné závady na přechodném DZ bude tato bezodkladně odstraněna. Případné znečištění či poškození komunikací bude neprodleně odstraněno na náklady žadatele.

Seznam příloh:


Vyvěšeno: 13.03.20 Sejmuto: 29.03.20 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková