SVAK - Návrh kalkulace vodného a stočného na rok 2021

SVAK

Komentář k návrhu kalkulace ceny pro stočné pro rok 2021 (Svazek obcí)

Cena pro stočné svazkových obcí (bez města Příbram) - Navrhovaná cena 1m3 odvedené a čištěné vody (bez DPH) vzroste oproti roku 2020 o 0,43 Kč. 

Velmi významnou položku v kalkulaci stočného tvoří poplatky za vypouštění odpadních vod. V roce 2020 došlo k jejich bezprecedentnímu navýšení v důsledku nově přijaté legislativy, která začala na základě přijaté vyhlášky nově zpoplatňovat přepady z přelivů jednotné kanalizace při srážkách před ČOV. Na tuto povinnost navazovala řada zpoplatněných úkonů souvisejících především s odběrem a analýzou laboratorních vzorků, takže částka se v této položce vzrostla oproti roku 2019 velmi výrazně

Na základě reálného uplatňování požadavků uvedené legislativy a při zohlednění skutečných nákladů v dosavadním průběhu roku 2020 přistupujeme k významnému snížení poplatků za vypouštění odpadních vod o více jak 100 tis. Kč. Vzhledem k mnoha nejasnostem provázejícím aplikaci příslušné legislativy lze ovšem s výrazným kolísáním výše poplatků v této položce počítat i v příštích letech.

S meziročním nárůstem je nutné počítat pouze několika položek bezprostředně souvisejících s opravami a údržbou kanalizační sítě a čistírnami odpadních vod. Konkrétně se jedná
o ostatní materiál a externě prováděné opravy.   

Vzhledem k aktuální spotřebě chemikálií bude nutné navýšit jejich spotřebu o téměř 17% což se samozřejmě poměrově odrazí v nárůstu této kalkulační položky pro rok 2021.

K navýšení dochází také u mezd, které by mělo napomoci k udržení kvalifikované pracovní síly. Pro rok 2021 by měla dosáhnout úrovně cca 3%. 

Ačkoliv množství odpadní vody fakturované domácnostem by se mělo meziročně mírně navýšit, celková fakturace mírně poklesne vlivem segmentu průmyslových uživatelů. Celkový pokles fakturace má bezprostřední dopad na růst ceny.   

Ostatní položky zůstávají na úrovni roku 2020. 

DPH: V roce 2021 je pro oblast vodárenství platná snížená sazba daně z přidané hodnoty ve výši 10%.

Položka chemikálie V této položce, je zahrnuta spotřeba chemikálií pro úpravu odpadních vod tak, aby vyhovovaly emisním limitům stanoveným pro ČOV státními orgány. Nárůst odpovídá aktuální spotřebě během roku 2020.  

Položka Odpadní voda předaná k čištění (odpadní vody předaná z obcí Podlesí, Háje
a Trhové Dušníky) zůstává zhruba na úrovni letošního roku.

Položka přímý materiál ostatní Jedná se o veškerý vodohospodářský materiál spotřebovávaný při údržbě a prevenci na sítích odpadních vod a veškerý materiál údržbu
a prevenci na objektech odpadních vod. Pro rok 2021 je nutno počítat s mírným nárůstem. 

Položka energie zůstává na úrovni roku 2020. Mírný pokles v ceně silové složky je kompenzován vyšší spotřebou. 

Položka mzdy je plánována jako počet hodin provozních pracovníků strávených při údržbě
a prevenci na sítích odpadních vod a zejména pak objektech odpadních vod násobených mzdovými tarify jednotlivých pracovníků. Pro rok 2021 je plánován mírný nárůst v rámci valorizace, přičemž objem hodin zůstává na úrovni roku 2020.

Položka opravy Jedná se zde o všechny náklady související s opravami jak na sítích, tak i na objektech odpadních vod, prováděné jak dodavatelským způsobem, tak i ve vlastní režii. Objem této položky v úrovni roku 2020. 

Položka Nájemné je zachována ve stávající výši.

Položka poplatky za vypouštění odpadních vod Jedná se o poplatky jednak za objem vypouštěných odpadních vod a jednak za jejich kvalitu. Tato částka je stanovena státními orgány. V položce zůstává začleněn nový poplatek za vypouštění odpadních vod na přelivech před ČOV ve výši upravené dle průběhu roku 2020.

V položce ostatní provozní náklady externí Jedná se převážně o položky likvidace kalů, zemní práce úpravy komunikací, služby leasingu, služby telekomunikací, revize, odpisy provozních aktiv, sekání trávy, školení zaměstnanců, odpovídající částky za pojistné atd. Nárůst této položky souvisí s větším množstvím likvidovaných kalů.

Položka ostatní provozní náklady ve vlastní režii Jedná se hlavně o likvidaci kalů ve vlastní režii a odpadních vod převzatých, které jsou likvidovány na MČOV Příbram. Položka zůstává nezměněna. 

Položka dopravy a mechanizace jedná se o dopravní výkony osobních, nákladních
a speciálních dopravních prostředků. Doprava a mechanizace je zajišťována specializovaným střediskem dopravy a to ve vnitropodnikových cenách bez zisku. Pro rok 2021 je předpokládána stejná částka, jako v roce letošním.

Položka laboratoře vykazuje stejnou úroveň jako pro rok 2020.

Položky výrobní a správní režie Došlo jen k minimálnímu navýšení. 

                                                                                                                                            

Konečná cena pro stočné za 1 m3  (v Kč) od 1.1.2021 

                                                      

                                                                       bez DPH                                s DPH 10%

domácnosti                                                    37,16                                      40,88

ostatní                                                            37,16                                      40,88

 

Výsledná souhrnná cena za vodné a stočné zůstává stejná, jako v roce 2020 (Kč 82,89 bez DPH). 


Komentář k návrhu kalkulace ceny pro vodné pro rok 2021 (Svazek obcí)

Cena pro vodné svazkových obcí (bez města Příbram) -  Navrhovaná cena 1m3 pitné vody se oproti roku 2020 snižuje na částku 45,88 Kč (bez DPH).

Základním předpokladem, který umožňuje navrhované snížení ceny, je minimální navýšení ceny vody předané oproti letošnímu roku a zároveň očekávaný nárůst fakturace konečným spotřebitelům. Tento nárůst by se měl týkat jak domácností, tak průmyslových odběratelů.   

Důležitým faktorem je také postupné zvyšování účinnosti vodovodní sítě, kde se postupně daří snižovat ztráty množství úniků a tím celkové procento vody nefakturované. 

Se zvyšováním kvality vodovodní sítě koresponduje mírný nárůst v jednotkách procent v položkách, které mají bezprostřední dopad na její průběžnou údržbu. Jmenovitě se jedná
o položky dopravy a mechanizace, kterou provozujeme ve vlastní režii, a položku ostatní materiál.

Položky externích oprav a souvisejících externích nákladů (kromě jiného úprava povrchů, zemní a stavební práce) se vyvíjí dle předpokladů a je možné je plánovat ve stávající výši. 

Valorizace mezd ve výši 3% představuje nezbytný předpoklad pro udržení kvalifikované pracovní síly. 

S poklesem nákladů je možné počítat u spotřeby elektrické energie, kde dochází k postupnému snižování ceny její silové složky na energetickém trhu. 

Položka voda převzatá je vyjádřena množstvím vody převzaté nakoupené, které se dále člení na objem vody spotřebované neboli fakturované a objem vody nefakturované sestávající z vody technologické a ztrát v trubní síti. Množství vzniklé součtem těchto objemů je pak násobeno cenou vody předané včetně zisku. Vzhledem k tomu, že tato položka již zisk obsahuje, je následně odečítána při výpočtu zisku provozovatele z vodného pro Svazkové obce z úplných vlastních nákladů a zisk z vodného se pak vypočítává pouze ze zbývajících nákladů, kromě nájemného. 

Položka chemikálie vykazuje stejnou hodnotu ve srovnání s úrovní roku 2020. Vzhledem k tomu, že do vodovodní sítě je nakupována již technologicky upravená voda předaná, je její spotřeba minimální. V této položce je zahrnuta spotřeba hygienizačních chemikálií pro zachování kvality pitné vody na trase z  předávacích míst ke konečnému spotřebiteli.

Položka přímý materiál ostatní narůstá oproti roku 2020 o 5,1%. Jedná se o veškerý vodohospodářský materiál spotřebovávaný při údržbě sítí a veškerý materiál pro údržbu objektů. Podstatnou částí této položky je taktéž nákup vodoměrů pro pravidelnou výměnu.

Položka energie vykazuje vzhledem k tendencím na energetickém trhu meziročně mírný pokles. 

Položka mzdy je plánována jako počet hodin provozních pracovníků strávených při prevenci a údržbě na sítích a objektech násobených mzdovými tarify jednotlivých pracovníků. Pro rok 2021 je plánován mírný nárůst této položky vlivem nárůstu mzdových tarifů, přičemž objem hodin prevence a údržby zůstává stejný jako pro rok 2020.

Položka opravy – Jedná se zde o všechny náklady související s opravami na sítích i objektech prováděné jak dodavatelským způsobem tak i ve vlastní režii. V roce 2021 nebude navyšována. 

Položka Nájemné zůstává na úrovni roku 2020. 

V položce ostatní provozní náklady ostatní, která je plánována ve shodné úrovni jako pro rok 2020, se jedná především o položky zemních prací a úprav komunikací. Dále do této položky patří náklady na všechny ostatní služby nakupované dodavatelským způsobem. Jako např. služeb telekomunikací, přepravních služeb, revizí, odpisů provozních aktiv, sekání trávy, školení zaměstnanců, odpovídajících částek za pojistné, služby leasingu atd. 

Položka dopravy jedná se o všechny dopravní výkony osobních, nákladních a speciálních dopravních prostředků. Doprava a mechanizace je zajišťována specializovaným střediskem dopravy a to ve vnitropodnikových cenách bez zisku. Vzhledem ke skutečným nákladům zde dochází k navýšení o 33 tis. Kč za rok. 

Položka laboratoře vykazuje meziroční nárůst o 2,6%. V této položce není možno dosáhnout úspor snížením počtu prováděných odběrů. Vzhledem k požadavku zabezpečení a neustálého hlídání kvality pitné vody je nutno provádět kontrolní činnost na vysoké úrovni i vzhledem ke specifickým problémům kvality pitné vody z povrchových zdrojů v tomto regionu.

Položky výrobní a správní režie vykazují nárůst vlivem nárůstu mezd technických pracovníků pro rok 2021 a s ohledem na skutečné náklady. 

 

K nákladové ceně pitné vody po odpočtu nákladů na vodu převzatou je připočítán přiměřený zisk provozovatele. Zisk v kalkulaci vody pitné byl pro rok 2021 navíc zafixován v úrovni roku 2020. 

DPH: V roce 2021 je pro oblast vodárenství platná snížená sazba daně z přidané hodnoty ve výši 10%.                                                                            

Konečná cena pro vodné za 1 m3  (v Kč) od 1.1.2021 

                                                 

                                                                       bez DPH                                s DPH 10%

domácnosti                                                    45,88                                      50,47

ostatní                                                            45,88                                       50,47

 

 

 

 

.

 

 

 


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 27.11.20 Sejmuto: 15.12.20 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková