Aukční vyhláška - ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Oznámení

Předmětem elektronické aukce jsou tyto nemovité věci:

• pozemek stavební parcela číslo 62/1, výměra 553 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Dlouhá Lhota, č. p. 4, rod. dům, stavba stojí na pozemku p. č.: st. 62/1,

• pozemek pozemková parcela číslo 118/42, výměra 939 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

• pozemek pozemková parcela číslo 118/44, výměra 119 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha v k.ú. Dlouhá Lhota u Dobříše, obec Dlouhá Lhota, vedený u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram a zapsaný na LV č. 60000.


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 16.05.23 Sejmuto: 14.06.23 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková