OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ TERMÍNU VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU DLOUHÁ LHOTA

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

Obecní úřad Dlouhá Lhota, příslušný k pořizování Územního plánu Dlouhá Lhota na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vykonávající územně plánovací činnost podle § 6 odst. 2 stavebního zákona prostřednictvím fyzické osoby oznamuje, že vzhledem k technickým problémům s datovými schránkami se ruší termín veřejného projednání návrhu Územního plánu Dlouhá Lhota, který byl stanoven na středu 31. 1. 2024 od 18:00 hod.

Nový termín veřejného projednání se znovu stanovuje na 19. 2. 2024 a bude oznámen v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. 

Dosud doručená podání (stanoviska, připomínky, námitky) zůstávají v platnosti a ve lhůtách nového projednání bude možné uplatňovat nová písemná podání.

  

 

Karolína Marečková Laštovková

starostka obce

 


Vyvěšeno: 11.01.24 Sejmuto: 27.02.24 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková