Rozpočet obce a hospodaření

Rozpočet obce

Obec má zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanovenu povinnost zveřejnit návrh rozpočtu před jeho projednáváním zastupitelstvem obce, aby se k němu mohli vyjádřit občané. Návrh rozpočtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na elektronické úřední desce)

Rozpočtové změny

Roční rozpočet obce je základním dokumentem, kterým se řídí její finanční hospodaření. Měl by tedy být stabilní a všestranně závazný. Nemůže však být nedotknutelný, neboť může dojít ke změně podmínek a předpokladů, ze kterých se při jeho sestavování vycházelo. Zákon obsahuje taxativní výčet příčin, pro které může docházet ke změnám schváleného rozpočtu. Jedná se změny organizační, metodické (včetně cenových) a věcné.

Všechny změny v rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která se evidují podle časové posloupnosti.
Datum aktualizace: 21.08.19 18:11:44 Zodpovídá: starosta@obec-dlouha-lhota.cz