Kanalizace - smlouva o připojení na kanalizaci

kanalizace

Pro Vaší informaci předkládáme návrh smlouvy o kanalizačním příspěvku. Tento návrh byl konzultován s právníkem a bude předložen na zasedání zastupitelstva obce ke schválení. Smlouvu prozatím můžete v předstihu prostudovat.

Blog image

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI, PŘÍSPĚVKU NA VYBUDOVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY A PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K PŘÍPOJCE


Článek I. 

        Základní ustanovení

 

1.1 Předmětem této smlouvy je úprava právních vztahů mezí obcí a odběratelem při výstavbě přípojek kanalizace k pozemku odběratele a úprava vztahů mezi odběratelem a obcí souvisejících s uvedenou výstavbou a z toho vyplývající úhrady.

 

1.2 Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace domu k zaústění do hlavního řadu ve vlastnictví obce.

1.3 Veřejnou částí kanalizační přípojky pro účely této smlouvy se rozumí část přípojky v trase vedoucí od napojení do hlavního řadu na přilehlou hranici pozemku, na kterém je umístěn připojovaný dům, který je ve vlastnictví odběratele, v souladu s projektovou dokumentací.  

1.4  Dodavatelem stavby je 1sčv,Novohospodská 93, 261 01 Příbram IIpro účely této smlouvy se rozumí osoba (právnická či fyzická), se kterou má obec uzavřenu smlouvu na výstavu  kanalizačního řadu, včetně jejích přípojek v obci, dle projektové dokumentace č. ............., a to včetně jeho subdodavatelů.

1.5 Obec prohlašuje, že bude výlučným vlastníkem splaškové kanalizace, na kterou bude možno připojit dům.

Článek II.

Účel smlouvy

2.1 Zastupitelstvo obce konstatuje, že byla zamítnuta jejich žádost o dotaci určenou pro výstavbu kanalizačních přípojek v obci Dlouhá Lhota, a to i alespoň na její spolufinancování. K výše uvedenému zastupitelstvo Dlouhé Lhoty rozhodlo, že veřejné části kanalizačních přípojek budou vybudovány z finančních prostředků odběratelů, kdy po jejich vybudování přejdou do jejich vlastnictví. Obec se bude podílet na spolufinancování částkou ve výši rozdílu příspěvku odběratele a skutečných nákladů na jejich vybudování. 

2.2  Výše příspěvků veřejné části přípojky dle článku IV. odst. 4.2 této smlouvy byl schválen rozhodnutím zastupitelstva obce Dlouhá Lhota na veřejném zasedání konaném dne ………………. usnesením č. …………………..

2.3 Smluvní strany jsou povinny si pro naplnění účelu této smlouvy poskytnout potřebnou součinnost, a to bez zbytečného prodlení; totéž platí pro součinnost odběratele s dodavatelem stavby.


Článek III.

Vzájemná práva a povinnosti

3.1          Odběratelé prohlašují, že jako výlučný vlastník domu č.p………stojícím na pozemku p.č. ………v katastrálním území Dlouhá Lhota zapsaném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram na LV č……..či  výlučný vlastník pozemku p.č. ……… ... v katastrálním území Dlouhá Lhota zapsaném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram na LV č. ....či vlastník bytové jednotky (nebytové jednotky) č. ..../.... umístěné v budově č.p. ... stojící na pozemku č. parc. ..... zapsaném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracovištěPříbram na LV č. .... má zájem o připojení nemovitosti na obecní kanalizaci.Odběratel dále prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku p.č. ………v katastrálním území Dlouhá Lhota, který leží mezi domem a veřejným prostranstvím a po kterém bude vedena kanalizační přípojka.

3.2  Dům bude na obecní  kanalizaci napojen prostřednictvím kanalizační přípojky, jejíž výstavbu veřejné části přípojky (čl. I odst. 1. 3) se zavazuje zajistit obec prostřednictvím 1sčv,Novohospodská 93, 261 01 Příbram II, a to v souladu s územním rozhodnutím a grafickým výkresem.

3.3  Obec se zavazuje zajistit výstavbu veřejné části přípojky obec prostřednictvím 1sčv,Novohospodská 93, 261 01 Příbram IIv rozsahu prací: zemní a výkopové práce od hlavního řaduk přilehlé hranici pozemku připojované nemovitosti, položení potrubí od hlavního řadu k přilehlé hranici pozemku připojované nemovitosti, následný zásyp a uvedení povrchu do původního stavu (mimo zeleň a dřeviny, jejichž povaha to neumožňuje), nebude-li s odběratelem dodatečně a písemně dohodnuto jinak. Odběratel souhlasí s výstavbou veřejné části přípojky případně na svém pozemku, zavazuje se umožnit vstup či vjezd na pozemek v nezbytném rozsahu po dobu výstavby, a to zástupcům obce i dodavateli stavby. Termín realizace výstavby bude obcí či dodavatelem stavby odběrateli oznámen alespoň 5 dní předem. 

3.4       Odběratel se zavazuje zaplatit obci příspěvek za vybudování veřejné části kanalizační               přípojky (čl. I odst. 1.3.) ve výši uvedené v  čl. IV., přičemž obec tento peněžní příspěvek    použije pouze a výlučně pro financování stavby veřejných částí přípojek v souladu s územním rozhodnutím a také pro zajištění potřebné projektové dokumentace nebo pro další činnosti související výhradně s připojením k hlavnímu řadu kanalizace a uvedením přípojky do provozu.

3.5       Náklady na vybudování neveřejné části přípojky vedoucí od vyústění veřejné části přípojky podle projektové dokumentace až po vyústění vnitřní kanalizace domu hradí výhradně odběratel.

3.6     Neveřejná část přípojky tj. části přípojky vedoucí od vyústění veřejné části přípojky až po vyústění vnitřní kanalizace domu musí splňovat následující technické parametry: Na neveřejné části přípojky bude umístěna revizní šachta a to co nejblíže k napojení na veřejnou část přípojky, budou použity pouze trubky a tvarovky – KG SN 4. Každý odběratel je povinen před zasypáním přípojky pořídit fotodokumentaci, kterou doloží obecnímu úřadu, nebo vyzvat obecní úřad ke kontrole.

3.7   Obec převede vlastnické právo k celé veřejné části přípojky na odběratele v souladu     s podmínkami uvedenými v čl. V. Této smlouvy. Po splnění podmínek převodu vlastnického práva bude celá přípojka (veřejná část  a neveřejná část po vyústění vnitřní kanalizace) ve vlastnictví odběratele.


Článek IV.

Výše a splatnost příspěvku

4.1  Odběratel se zavazuje uhradit obci stanovený příspěvek za účelem ujednaným v čl. III odst. 3.4.

V celkové výši: 17.500,-Kč, slovy sedmnácttisícpětset korun českých

 

4.2  Odběratel se v souladu s odst. 4.1 tohoto článku zavazuje uhradit příspěvek  na účet obce Dlouhá Lhota č. ú.: 521724389/0800 , variabilní symbol ……………, nebo v hotovosti na Obecním úřadě Dlouhá Lhota proti příjmovému dokladu a to následovně.

1. splátka ve výši 10.000,-Kčbude uhrazena po podepsání této smlouvy nejpozději však do XX.XX.XXX

2.  doplatek ve výši 7.500,-Kčbude uhrazen po podepsání Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací nejpozději však do 31.10.2019

 

 

4.3 Pro případ prodlení odběratele s úhradou plateb dle tohoto článku smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,15% za každý den prodlení Článek V.

Převod vlastnického práva k přípojce

 

5.1  Smluvní strany se v souladu s ust. § 3 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích dohodly, že veřejnou část přípojky pořizuje na své náklady obec. Vlastníkem této veřejné části přípojky se v průběhu výstavby a po vybudování stane obec, která veřejnou část přípojky na své náklady pořídila.

5.2  Obec převádí vlastnické právo k veřejné části přípojky na odběratele a odběratel tuto část přípojky přijímá do svého vlastnictví ke dni splnění všech dohodnutých podmínek:

5.3  Obec zajistí výstavbu veřejné části přípojky dle územního rozhodnutí,

5.4  Odběratel řádně zaplatí příspěvek ve výši dle čl. IV. ,odstavec 4.2

5.5  Odběratel před napojením domu na kanalizaci uzavře s provozovatelem či vlastníkem kanalizace písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod, ve které bude mimo jiné upravena povinnost odběratele platit za odvod odpadních vod.