Kanalizace stav k 21.6.2019

kanalizace

V následující sérii článků, bychom Vás chtěli podrobněji informovat co se děje v souvislosti s výstavbou kanalizace. Po několika týdnech klidu se k nám od pondělí vrací bagry, náklaďáky a pracovníci 1.SČV.

V květnu tohoto roku zhotovitel avizoval nutnost výměny zásypového materiálu v nově budované stoce v hlavní silnici na Příbram-Dobříš. Vedení obce s navrhovanou změnou nesouhlasilo, a to z poměrně jasného důvodu. Podobná změna znamená vždy zvýšení nákladů a zdražení stavby. Požádali jsme proto o vyjádření stavební dozor a projektanta kanalizace. Navíc vedení obce oslovilo vlastního a nezávislého geologa, aby se účastnil průzkumné sondy a nezávisle ověřil potřebu výměny materiálu. Při následných zkouškách ve státní laboratoři se ukázalo, že zeminu pro zásyp do některých vrstev opravdu použít nelze. Viz příslušná část geologického posudku:

Laboratorními rozbory a provedenými zkouškami byla podle ČSN 73 6133 zjištěna vhodnost zemin pro realizaci zpětných zásypů, problémem zůstává hodnota CBR po saturaci zemin, která nedosáhla normou požadované hodnoty. Pro snížení namrzavosti a dosažení požadované hodnoty CBR byla geologem navržena standartní úprava zemin směsnými pojivy, nebo mechanické zlepšení vytěženého materiálu drceným kamenivem vhodné frakce.

Na základě těchto podkladů svolalo vedení obce mimořádný kontrolní den stavby, velkou poradu, které se zúčastnili všichni zástupci všech složek

za projekční společnosti EKOEKO s.r.o.

 • Ing. Josef Smažík
 • Ing. Josef Sauko

za stavební dozor a jednatelé s Ministerstvem Zemědělství firmu GPL-INVEST

 • Ing. Jaroslav Patera
 • Jiří Grauer- ředitel společnosti

za zhotovitele 1.SČV

 • Ing. Bc. Robert Morávek – Provozní a technický ředitel společnosti
 • Ing. Ivan Eis – Generální a finanční ředitel společnosti
 • Jan Sedláček – Stavbyvedoucí 
 • Petr Jícha – rozpočtář
 • RNDr. Otokar Mikš – geolog

za zastupitelstvo obce Dlouhá Lhota

 • RNDr. František Dragoun – geolog
 • Jiří Chrudimský - místostarosta
 • Karolína Marečková Laštovková - starosta
 • Josef Šíd - zastupitel
 • Ing. Marek Lojín - zastupitel
 • Andrea Sobotková - zastupitel
 • Pavel Pecka - zastupitel
 • Bc. Martina Mášová - zastupitel

Na několika hodinovém jednání se procházeli různé možnosti realizace, jak po stránce technické, tak po stránce finanční.

V nejzásadnějších bodech:

 • Nepodařilo se nikomu vymyslet variantu, která by byla proveditelná bez zvýšení nákladů
 • Zvýšení ceny se zastupitelstvu obce hrubě nelíbí
 • 1.SČV odmítá hradit z vlastních financí chybějící materiál
 • Dle geologického posudku vypracovaného naším geologem RNDr. Františkem Dragounem je možné využít vytěženou zeminu částečně jako zpětný zásyp do spodních vrstev, tak aby nemusel být nahrazován materiál v plném rozsahu a ušetřili jsme tak minimálně polovinu materiálu a snížili jsme tak vícenáklady
 • Ing. Jaroslav Patera za stavební dozor a RNDr. František Dragoun - geolog mají v tuto chvíli pravidelně a pečlivě kontrolovat a vyhodnocovat skutečný stav vytěženého materiálu a hlídat zda a v jaké míře je potřeba doplňovat nový materiál tak, aby byly splněny všechny normy, ale současně se ušetřilo co nejvíce nákladů.

Účastníci jednání se shodli na tom, že je v jejich zájmu kanalizaci dokončit, přesto však zazněla skutečnost, že pokud obec nebude souhlasit s oprávněným navýšením nákladů, 1. SČV nebude dále pokračovat v práci a stavba se zastaví.

Bude aktualizován harmonogram prací, původní termíny z projektu musí být dodržené.

 • Od 1. července - Zahájení výkopových prací v hlavní silnici
 • Od 1.září - Termín budování přípojek veřejná část 
 • Od 15.listopadu - Zahájení komplexních zkoušek 
 • Od 22.listopadu - Napojování domovních částí přípojek o
 • 13. prosince - Zahájení zkušebního provozu čistírny

V případě, že by zastupitelstvo nesouhlasilo s navýšením nákladů, stavba by se zastavila úplně. Protože by nebyly dodrženy podmínky ministerstva, museli bychom vrátit již proplacené dotace z vlastního rozpočtu a kanalizaci bychom už nikdy nedokázali realizovat. Lze jen spekulovat, jestli by bylo možné žádat o další dotace, jestli výběrové řízení by sehnalo jinou levnější firmu apod. Jak by dopadlo případné soudní řízení s 1.SČV atd. Pravděpodobně by obec Dlouhá Lhota nikdy kanalizaci neměla.

Konečné vyčíslení vícenákladů jsme obdrželi dne 13.6.2019 a bylo ve výši 2.189.678,- Kč.

Na den 19.06.2019 bylo svoláno mimořádné jednání zastupitelstva obce s hlavním projednávaným bodem, odsouhlasit, nebo zamítnout vícenáklady spojené s projektem.

Výsledek hlasování:

Pro přijetí návrhu hlasovali tito zastupitelé:

 1. Jiří Chrudimský
 2. Karolína Marečková Laštovková
 3. Josef Šíd
 4. Ing. Marek Lojín

Proti návrhu hlasovali tito zastupitelé:

 1. Pavel Pecka
 2. Bc. Martina Mášová

Omluveni:

 1. Andrea Sobotková

Zápis ze zasedání je dostupný na úřední desce zde.

Závěr tohoto článku jsem avizovala již v úvodu - Pokračujeme!

Karolína Marečková Laštovková