Kanalizační přípojky - technické informace

kanalizace

V tomto článku se Vám pokusím shrnout všechny důležité informace k budování kanalizační přípojky. Tento článek je doplněním informací, které jste obdrželi již dříve v našem Lhoteckém zpravodaji vydaném v dubnu.

Blog image

Úvodem

Předesílám, že tento popis je obecný a platí pro většinu nemovitostí v naší obci. V případě nestandarního provedení,  nebo nebude-li něco zřejmé z tohoto článku, obraťte se prosím na kontaktní osoby uvedené níže, rádi Vám poskytnou konzultaci.

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojky byly vyprojektovány pro všechny domy a bylo na ně vydáno územní rozhodnutí místně příslušným stavebním úřadem. 

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace Vaší nemovitosti k zaústění do kanalizační sítě. Pro účely naší stavby rozdělujeme přípojku na dvě části - část přípojky umístěná na veřejném pozemku (veřejná část přípojky) a část přípojky umístěná na soukromém pozemku (soukromá část přípojky).

Realizace veřejné části přípojky

Z důvodu urychlení výstavby a držení záruk, bylo rozhodnuto, že veřejná část kanalizační přípojky bude realizována firmou 1. SČV a.s.. Veřejnou část přípojky hradí dodavateli obecní úřad na základě uzavřené smlouvy o dílo. Od majitelů jednotlivých napojovaných nemovitostí bude za realizaci veřejné části přípojky vybírán příspěvek za její realizaci. 

Realizace soukromé části přípojky

Po položení veřejné části přípojky, která skončí na hranici Vašeho pozemku následuje realizace soukromé části přípojky přes Váš pozemek. Soukromou část přípojky lze realizovat svépomocí, popř. odbornou firmou. Náklady spojené s realizací soukromé části přípojky hradí vlastník nemovitosti sám.

Realizace svépomocí je možná pouze s respektováním platných norem a projektové dokumentace. Technické provedení kanalizační přípojky popisuje ČSN 75 6101.


Technické zásady připojení 

 • Každá nemovitost připojená na stokovou sít musí mít samostatnou kanalizační přípojku do hlavního řadu
 • Přípojka musí být provedena jako vodotěsná
 • Použít pouze potrubí o min. vrcholové pevnosti (pevnostní třída) KG SN 4 
 • Jmenovitá světlost kanal. přípojky je DN150mm, popřípadě DN200 mm 
 • Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky je u průměru 150mm - 2 cm, 200mm – 1cm na 1 m délky potrubí.
 • Přístup do kanalizačních přípojek se zajistí vstupní šachtou. Šachta bude umístěna na pozemku napojované nemovitosti u hranice s veřejným pozemkem. Přípojku je nutno uložit do pískového lože a obsypat štěrkopískem nebo jiným zdravotně nezávadným materiálem.


Vstupní a kontrolní šachta

Vstupní šachta je umístěna na soukromé části kanalizační přípojky. V případě, že má přípojka lomový bod (není rovná - přímá), bude šachta umístěna vždy ještě v lomovém bodu kanalizačního potrubí. U delších přípojek (více jak 40m), je třeba osadit více šachet. 

Vstupní šachta je velmi důležitou součástí přípojky a slouží k provádění revize a čištění kanalizační přípojky. Doporučená světlost šachty je DN400, nejmenší povolený průměr šachty ( T kus ) je 150mm.


!!! Nutno dodržet !!!

 • napojená splašková voda je odpadem pouze z WC, koupelen, prádelen a kuchyní
 • do splaškové kanalizace není možno přepouštět vodu z bazénů
 • do kanalizační přípojky nesmí být zaústěny dešťové vody (ze střech, dvorků, atd.), povrchové ani podzemní vody (např. drenáže)
 • do přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť.
 • přípojka nesmí v žádném případě procházet jakoukoliv jímkou, anebo  být na jímku dokonce napojena.
 • do kanal. přípojky nesmí být přečerpán obsah stávajících jímek. ( doklad o likvidaci obsahu jímek doloží odběratel obecnímu úřadu)


Kontrola provedení kanalizační přípojky

Práce na soukromé části přípojky můžete zahájit bezprostředně po položení veřejné části. Je však naprosto nezbytné před zasypáním spoukromé části připojky pozvat oprávněnou osobu obecního úřadu ke kontrole. Seznam oprávněných osob je uveden v tabulce níže.

Bez potvrzení o správném provedení nebude umožněno vlastní připojení přípojky na splaškovou kanalizaci. Doklad o provedené kontrole nebude vydán pro přípojky částečně nebo zcela zasypané. Po úspěšně provedené dílčí kontrole kanalizační přípojky a pokynu pracovníka kontroly můžete potrubí zasypat.


V některých případech bude při kontrole zhotovení přípojek použito kamerové, nebo kouřové zkoušky.

Pokud máte přípojku hotovou a zasypanou je třeba se neprodleně obrátit na oprávněnou osobu a dohodnout způsob řešení situace.

Pokud máte přípojku hotovou a zasypanou je třeba se neprodleně obrátit na oprávněnou osobu a dohodnout způsob řešení situace.


Seznam oprávněných osob na kontrolu

JménoRoleKontaktní telefon
Jiří Chrudimský
místostarosta
777 339 444
Josef Šíd
zastupitelstvo obce603 471 795
Pavel Peckazastupitelstvo obce
605 355 356


POZOR!

V případě nedodržení některých výše uvedených nařízení nebo porušení zákazů, nebo neuhrazení příspěvku nebude s odběratelem uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod a nebude mu umožněno se na kanalizační řád připojit.


V tuto chvíli ještě není dokončena čistírna odpadních vod a vypouštěné vody nemají kam odtékat!

Konečné propojení přípojek s výstupem z domovní kanalizace je proto ZAKÁZÁNO.

Finální propojení s hlavním kanalizačním řadem (uvedení přípojky do užívání) může být provedeno až po zprovoznění hlavního řadu a čističky odpadních vod, koncem listopadu 2019. O této skutečnosti budete informováni.Seznam příloh:

 • revizni sachta.png 54685 Kb
 • 2.png 400946 Kb
 • 3.png 400123 Kb
 • 1.png 685655 Kb
 • vzorova_pripojka_podelne.png 105373 Kb
 • Vzorova_pripojka_pudorys.png 86533 Kb
 • protokol.pdf 58634 Kb