Kanalizační přípojky - příspěvek

kanalizace

Veřejnou část přípojky hradí dodavateli obecní úřad na základě uzavřené smlouvy o dílo. Od majitelů jednotlivých napojovaných nemovitostí bude za realizaci této části přípojky vybírána paušální částka.

Blog image

Tento článek byl aktualizován po jednání zastupitelstva dne 12.9.2019

Příspěvek na vybudování kanalizační přípojky

Veřejnou část přípojky hradí dodavateli obecní úřad na základě uzavřené smlouvy o dílo. Od majitelů jednotlivých napojovaných nemovitostí bude za realizaci této části přípojky vybírán příspěvek za její vybudování.

Výše příspěvku byla stanovena na veřejném zasedání zastupitelstva Dlouhé Lhoty dne 12.9.2019


 1. Výše příspěvku za připojovanou nemovitost, kde má min. jeden občan trvalé bydliště v Dlouhé Lhotě je ve výši 17.500,-Kč
 2. Výše příspěvku za připojovanou nemovitost, kde nemá ani jeden občan trvalé bydliště v Dlouhé Lhotě je ve výši 22.469,-Kč.

Částka příspěvku zahrnuje vše potřebné k realizaci přípojky:

 • zajištění podkladů pro projektovou dokumentaci
 • výpis z katastru nemovitostí
 • snímek z pozemkové mapy
 • vyjádření všech vlastníků podzemních vedení a zařízení ( voda, el. kabely, dálkové kabely, sdělovací kabely, telefon, atd.) a následné zpoplatněné vytýčení sítí
 • souhlas vlastníka a správce komunikace se vstupem, poplatek za vstup do komunikace, zajištění rozhodnutí o zvláštní užívání komunikace po dobu výstavby
 • zpracování projektové dokumentace vlastní přípojky
 • projednání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení, včetně poplatků
 • stanovisko provozovatele k projektu přípojky a souhlas s napojením přípojky na veřejnou kanalizaci
 • zajištění vytýčení podzemních zařízení v komunikaci před realizací výkopu
 • napojení na kanalizační řad
 • realizaci veřejné části přípojky tj, výkopové zemní práce a materiál
 • opravu komunikace
 • geodetické zaměření po provedení přípojky

ZPŮSOB A POSTUP VYBÍRÁNÍ PŘÍSPĚVKU


 • O poskytnutí příspěvku bude sepsána smlouva mezi odběratelem a Obcí Dlouhá Lhota,  která bude připravena na obecním úřadě od 23.9.2019
 • Příspěvek bude hrazen buďto bankovním převodem na účet obecního úřadu, nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu.