Zápis z kontrolního dne stavby - 23.9.2019

kontrolní den kanalizace

Oficiální kontrolní dny stavby kanalizace se konají každých 14 dnů za účasti zástupců OÚ, zhotovitele a technického dozoru. Pro Vaší lepší informovanost předkládám to nejpodstatnější z kontrolního dne stavby, který se konal 23.9.2019

Blog image

1) Při pochůzce po stavbě bylo zjištěno, že v Ša6 dochází k průniku vody do šachty. Netěsnost je nutno odstranit - trvá.

2) Zhotovitel zajistí odstranění velkých kamenů z provizorních zásypů na trase sběrače A, dosypání propadlého výkopu na trase sběrače D - splněno. Nově je nutno doplnit větší díru na vjezdu do ulice na sběrači D.

3) Na sběrači A-2 je nutno předělat přípojku pro parcelu č. 131/9 (špatná hloubka) a vyčistit komunikaci - splněno.

4) Přípojka pro hasičskou zbrojnici - nastala kolize trasy se stávajícím betonovým blokem - obec zajistí odstranění betonového bloku v trase přípojky - dokončeno.

5) 7.8.2019 zjistil zhotovitel, že mezi šachtou šal 1 a šal2 dochází k výškové kolizi potrubí s tělesem stávajícího propustku a to celým průměrem potrubí. Po projednání se zástupce SÚS na místě bylo dohodnuto, že propustek bude vybourán v potřebném rozsahu z povrchu komunikace. Následné vyspravení po položení potrubí bude provedeno betonovou rourou odpovídajícího průřezu s obetonováním. Po dohodě se zhotovitelem stavby rozpočet na uvedenou změnu připraví zhotovitel, projektant k němu následně vydá stanovisko - projektant odsouhlasil mailem dne 18.9.2019

6) V průběhu výstavby došlo k další kolizí se stávající dešťovou kanalizací v úseku mezi Šal 5 a Šal6. Projektant zpracuje změnu podélného profilu tak, aby byla odstraněna kolize potrubí. Podklady poskytne zhotovitel. Změna byla zpracována a zahrnuta do ocenění. Zhotovitel předložil rozpočet víceprací souvisejících s předchozím bodem (kolize s propustkem) a tímto bodem (prohloubení v úseku mezi Šil a Š 16). Celková cena za tyto práce navíc je 170 249,95 Kč bez DPH. Obec tímto tuto cenu odsouhlasila.

7) Objednatel prověří s vlastníky pozemků možnost změny trasy z Šd3 přes 524/56 a 524/53 do Ša3 - Zhotovitel předal technickou zprávu ke způsobu provedení podvrtu, následně zpracuje předběžnou trasu vedení podvrtu po pozemcích s uvedení hloubek potrubí - podklady zpracovány a zaslány objednateli, který následně projedná s vlastníky pozemků a podá informaci o výsledku.

8) Nadále platí, že veškerá křížení s původní kanalizací, včetně původních přípojek, které budou zůstávat funkční, budou řádně opravena, spoje budou řádně obetonované (bez použití montážní pěny). Každé křížení bude po opravě fotograficky zdokumentováno a zaevidováno v situaci - trvá.

9) Zhotovitel z důvodu nedostupnosti odstínu barvy oplocení navrhl změnu na RAL 8014. Tímto odsouhlaseno.


Seznam příloh:

  • KD Dlouhá Lhota - ČOV a kanalizace - 2019_09_23 - zápis + prezenčka.pdf 1591785 Kb