Zápis z kontrolního dne stavby - 7.10.2019

kontrolní den kanalizace

Oficiální kontrolní dny stavby kanalizace se konají každých 14 dnů za účasti zástupců OÚ, zhotovitele a technického dozoru. Pro Vaší lepší informovanost předkládám to nejpodstatnější z kontrolního dne stavby, který se konal 7.10.2019

Blog image

1) Při pochůzce po stavbě bylo zjištěno, že v Ša6 dochází k průniku vody do šachty. Netěsnost je nutno odstranit - trvá.

2) Nově je nutno doplnit větší díru na vjezdu do ulice na sběrači D - zhotovitel prověří současný stav a případně provede dosypání.

3) V průběhu výstavby došlo k další kolizí se stávající dešťovou kanalizací v úseku mezi Ša15 a Ša16. Projektant zpracuje změnu podélného profilu tak, aby byla odstraněna kolize potrubí. Podklady poskytne zhotovitel. Změna byla zpracována a zahrnuta do ocenění. Zhotovitel předložil rozpočet víceprací souvisejících s předchozím bodem (kolize s propustkem) a tímto bodem (prohloubení v úseku mezi Šil a Š 16). Celková cena za tyto práce navíc je 170 249,95 Kč bez DPH. Obec tímto tuto cenu odsouhlasila. Práce související s touto změnou byly provedeny

4) Objednatel prověří s vlastníky pozemků možnost změny trasy z Šd3 přes 524/56 a 524/53 do Ša3 - Zhotovitel předal technickou zprávu ke způsobu provedení podvrtu, následně zpracuje předběžnou trasu vedení podvrtu po pozemcích s uvedení hloubek potrubí - podklady zpracovány a zaslány objednateli, který následně projedná s vlastníky pozemků a podá informaci o výsledku - Trvá.

5) Nadále platí, že veškerá křížení s původní kanalizací, včetně původních přípojek, které budou zůstávat funkční, budou řádně opravena, spoje budou řádně obetonované (bez použití montážní pěny). Každé křížení bude po opravě fotograficky zdokumentováno a zaevidováno v situaci - trvá.

6) Zhotovitel zašle objednateli fotodokumentaci stavu před stavbou kolem objektu u paní Kuhnové - splněno.

7) Za účasti zhotovitele a objednatele byla prověřena situace výškového umístění stávající kanalizace v úseku křižovatky u Ša 29 (napojení stoky A4). Po provedení průzkumu stávajících šachet a hloubek kanalizace v nich bylo konstatováno, že stávající kanalizace je uložena nad úrovní nově budované kanalizace a nemělo by dojít k výškové kolizi.

8) Objednatel znovu zhotovitele upozorňuje, že k datu 22.11.2019 je projednáno s občany obce, že mohou začít propojovat domovní přípojky na kanalizační sběrače. K tomuto datu je nutné mít dokončenou a odzkoušenou kanalizaci a provedeny komplexní zkoušky ČOV na čistou vodu.

9) Zhotovitel přizve subdodavatele, který bude provádět podvrt na sběrači D k upřesnění podmínek provádění, které zaznamená do situace jako podklad pro projektanta ke zpracování změny trasy. Objednatel následně obratem objedná PD na změnu trasy u projektanta. TDS, ve spolupráci se zhotovitelem na základě změny dokumentace projedná změnu na vodoprávním orgánu.

10) Dešťové svody - po telefonické konzultaci s projektantem vyplynulo, že odvodnění svodů je v PD uvažováno na povrch. Technicky bude provedeno tak, že od svodů ústících na dlažbu budou položeny mělké betonové žlabovnice, které nejkratší cestou odvedou dešťové vody do zatravněné plochy.

11) Bylo dohodnuto, že bude vypuštěna šachta Ša4 a v úseku mezi Ša6 a Ša4 bude šachta Ša5 umístěna tak, aby úsek mezi šachtami nebyl delší než 50 m.

12) Zhotovitel zahájí kontrolu hotových částí kanalizace - čištění a kamerové prohlídky. Postupně, jak budou vyhotoveny, bude záznamy předávat TDS ke  kontrole. Kamerové prohlídky by měly být dokončeny nejpozději 14 dní před datem 22.11.2019.

13) Objednatel požaduje doplnění propadlých výkopů v úseku na Drásov a celkový úklid staveniště, přemístit dopravní značení od Obořiště, aby nevadilo výjezdu autobusu ze zastávky.

14) Zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že dokončení kanalizace a napojení je závislé na změně trasy podvrtů, kterou má s vlastníky nově zasažených pozemků projednat objednatel. V tomto smyslu provedl zápis do stavebního deníku.