Zápis z kontrolního dne stavby - 9.9.2019

kontrolní den kanalizace

Oficiální kontrolní dny stavby kanalizace se konají každých 14 dnů za účasti zástupců OÚ, zhotovitele a technického dozoru. Pro Vaší lepší informovanost předkládám to nejpodstatnější z kontrolního dne stavby, který se konal 9.9.2019

Blog image

Probíraná témata:

1) Při pochůzce po stavbě bylo zjištěno, že v Ša6 dochází k průniku vody do šachty. Netěsnost je nutno odstranit - trvá.

2) Do pátku 30,8.2019 bude proveden jednorázový úklid povrchů komunikací na trase sběrače B a B-2 až k hranici mezideponie zemin a materiálů - splněno.

3) Zhotovitel provede dosypy trasy sběrače A od křižovatky k šachtě Ša6. - urychleně - splněno.

4) Zhotovitel zajistí odstranění velkých kamenů z provizorních zásypů na trase sběrače A, dosypání propadlého výkopu na trase sběrače D.

5) Na sběrači A-2 je nutno předělat přípojku pro parcelu č. 131/9 (špatná hloubka) a vyčistit komunikaci.

6) U obecního úřadu zajistit přechod přes výkop přípojky a zajistit ohrazení. V případě, že v budoucnu dojde ještě někde na trase k zamezení průchodnosti pro pěší, je nutno zřídit přes výkop řádný přechod s ohrazením.

7) Přípojka pro hasičskou zbrojnici - nastala kolize trasy se stávajícím betonovým blokem - obec zajistí odstranění betonového bloku v trase přípojky.

8) 7.8.2019 zjistil zhotovitel, že mezi šachtou šal 1 a ša12 dochází k výškové kolizi potrubí s tělesem stávajícího propustku a to celým průměrem potrubí. Po projednání se zástupce SÚS na místě bylo dohodnuto, že propustek bude vybourán v potřebném rozsahu z povrchu komunikace. Následné vyspravení po položení potrubí bude provedeno betonovou rourou odpovídajícího průřezu s obetonováním. Po dohodě se zhotovitelem stavby rozpočet na uvedenou změnu připraví zhotovitel, projektant k němu následně vydá stanovisko. S projektantem bylo dohodnuto, že dopracuje technické řešení do podrobností tak, aby podle návrhu bylo možné práce ocenit a provést.

9) V průběhu výstavby došlo k další kolizí se stávající dešťovou kanalizací v úseku mezi Šal 5 a Šal6. Projektant zpracuje změnu podélného profilu tak, aby byla odstraněna kolize potrubí. Podklady poskytne zhotovitel.

10) Objednatel prověří s vlastníky pozemků možnost změny trasy z Šd3 přes 524/56 a 524/53 do Ša3 - Zhotovitel předal technickou zprávu ke způsobu provedení podvrtu, následně zpracuje předběžnou trasu vedení podvrtu po pozemcích s uvedení hloubek potrubí.

11) Zhotovitel do konce týdne provede uvedení do původního stavu pozemku č. 112/3  - nejpozději do 30,8.2019 - splněno.

12) Při pochůzce po stavbě bylo zjištěno, že při provádění sběrače B1 došlo k přerušení původní přípojky z čp. 24, která nadále bude sloužit k odvodu dešťových vod a která je napojena na původní kanalizaci. Napojení na kanalizaci bylo provedeno pomocí montážní pěny s přesahem trubky přípojky hluboko do sběrače a dotěsnění otvoru bylo provedeno kamenem, což nezajišťuje těsnost napojení. Objednatel požaduje, aby napojení bylo předěláno, roura přípojky zkrácena, aby nezužovala profil sběrače, otvor bude řádně zabetonován s vyloučením montážní pěny. Zároveň bude provedeno odkrytí napojení na druhém konci roury, bude zdokumentováno fotografií, pokud není provedeno obetonováním, bude předěláno. Těsnění spojů pomocí montážní pěny je nepřípustné - splněno.

13) Nadále platí, že veškerá křížení s původní kanalizací, včetně původních přípojek, které budou zůstávat funkční, budou řádně opravena, spoje budou řádně obetonované (bez použití montážní pěny). Každé křížení bude po opravě fotograficky zdokumentováno a zaevidováno v situaci - trvá.

14) Byla podána informace, že byl uzavřen dodatek č. 5 SoD.


Seznam příloh:

  • KD Dlouhá Lhota - ČOV a kanalizace - 2019_09_09 - zápis + prezenčka.pdf 2776701 Kb